Αρχές Δημοτικής Κίνησης

Εμπιστοσύνη

Πρόοδος

Συλλογικότητα

Με ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ στους ικανούς και έντιμους ανθρώπους της περιοχής

Γιά ΠΡΟΟΔΟ που θα αναζωογονήσει όλα τα χωριά του Δήμου

Με ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ για να ξεπεράσουμε μαζί τις δυκολίες

Α1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΧΩΝ
 
Ο σκοπός του Γενικού Πλαισίου Αρχών της Δημοτικής Κίνησης, στο εξής αναφερόμενη ως «ΚΙΝΗΣΗ», είναι η συνομολόγηση των γενικών αρχών βάση των οποίων θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει.
Ο υπογράφων το κείμενο αυτό γίνεται αυτόματα μέλος της ΚΙΝΗΣΗΣ. Μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ μπορούν να είναι μόνο Δημότες του Δήμου Αμφίπολης. Ως «επίτιμα μέλη» μπορούν να εκλέγονται – από το σύνολο των μελών της ΚΙΝΗΣΗΣ – άτομα που δεν είναι Δημότες του Δήμου Αμφίπολης, αλλά συνομολογούν τα αναφερόμενα στο παρόν κείμενο.
 
 
Α2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΧΩΝ
 
Η χρονική διάρκεια του Γενικού Πλαισίου Αρχών ορίζεται από την υπογραφή του έως και ένα χρόνο πριν τη διενέργεια των επόμενων Δημοτικών Εκλογών (Μάιος 2023).
 
Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ»
· Η δημιουργία μίας δημοτικής ΚΙΝΗΣΗΣ στο Δήμο Αμφίπολης, η οποία θα παρουσιάσει συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας του Δήμου, βασισμένο στις αρχές και αξίες, για τις οποίες συναποφασίζουν τα μέλη της.
· Η λειτουργία της ΚΙΝΗΣΗΣ με σαφείς διαδικασίες, ανεξάρτητα από τα άτομα που θα συμμετέχουν ή θα ηγούνται σε αυτή.
· Η λειτουργία της σε μόνιμη βάση, ανεξάρτητα από το εάν από αυτήν προέρχεται η πλειοψηφία ή η μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου ή δεν έχει εκλέξει δημοτικό σύμβουλο.
 
 
Γ. ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ»
 
Η ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΝ θα λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Ο συνδυασμός που θα προκύπτει από την ΚΙΝΗΣΗ για τη διεκδίκηση των δημοτικών εκλογών θα λαμβάνει νομική μορφή σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 
 
Δ. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ»
 
Δ1. Σε σχέση με τις εσωτερικές λειτουργίες της
 
· ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Ουσιαστικός Έλεγχος της Δημοτικής Αρχής από «Τομεάρχες» της ΚΙΝΗΣΗΣ που θα εκλέγονται από την ΚΙΝΗΣΗ, οι οποίοι ΔΕΝ θα πρέπει να συμμετέχουν στα όργανα του Δήμου ή να ήταν υποψήφιοι με τον Εκλογικό Συνδυασμό της ΚΙΝΗΣΗΣ.
 
 
· ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ: Η ΚΙΝΗΣΗ θα είναι ανεξάρτητη από τα πολιτικά κόμματα και κάθε άλλου είδους πολιτική και οικονομική εξάρτηση (π.χ. βουλευτικά γραφεία, οικονομικά συμφέροντα, εκδοτικά συμφέροντα κτλ).
 
· ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: Τα μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ εκφράζουν ελεύθερα την άποψη τους, αλλά παραμένουν στην ΚΙΝΗΣΗ όταν αυτή δεν γίνεται δεκτή. Αντίστοιχα, η ΚΙΝΗΣΗ δεν διαγράφει τα μέλη της όταν αυτά έχουν διαφορετική απόψη από την πλειοψηφία.
 
Δ2. Σε σχέση με τη λειτουργία του Δήμου
 
· ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ: Όλοι οι δημότες αντιμετωπίζονται εναιαία σε όλα τα θέματα, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας τους.
 
· ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ: Η ΚΙΝΗΣΗ υποστηρίζει και ενθαρύννει τη συμμετοχή των δημοτών σε επιτροπές και θεματικές ομάδες, οι οποίες εκφράζοντας γνώμη και λειτουργώντας επικουρικά, μπορούν να βοηθήσουν στη λειτουργία του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρύννει την ουσιαστική λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης και των Λαϊκών Συνελεύσεων των Κοινοτήτων.
 
· ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟΥΣ: Ο δημότης, για την επίλυση των προβλημάτων του, θα πρέπει να απευθύνεται στις υπηρεσίες του Δήμου και όχι στους αιρετούς. Ευθύνη των αιρετών είναι ο ουσιαστικός και συστηματικός έλεγχος των υπηρεσιών του Δήμου και όχι η απευθείας προσωπική εξυπηρέτηση των δημοτών.
 
· ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: Συγκρότηση «Συμβουλίου Πρώην Δημάρχων και Αρχηγών Παρατάξεων» μέσω του οποίου ο Δήμος θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί σταθερό Στρατηγικό Σχέδιο για το μέλλον του.
 
· ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ: Διάκριση αρμοδιοτήτων Τοπικών Συμβουλίων και ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου τους, με αντίστοιχη διάθεση πόρων.
 
· ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η διοίκηση ασκείται με συγκεκριμένο Οργανόγραμμα, που βασίζεται στους θεματικούς Αντιδημάρχους και στην Ενότητα Εντολής (όποιος έχει την ευθύνη για κάποια δράση έχει ταυτόχρονα και την αντίστοιχη εξουσία εντολής). Ο Δήμος δεν αναλώνεται μόνο στην αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων αλλά ασχολείται κυρίως με τη δημιουργία μηχανισμών επίλυσης τους.
 
· ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ: Ενισχύεται κάθε προσπάθεια ενημέρωσης των δημοτών για τις διαθέσεις και πράξεις της δημοτικής αρχής με όλα τα μέσα και κύρια με την παρουσία Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων σε τακτά χρονικά διαστήματα στις Κοινότητες του Δήμου.
 
 
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
 
· Γενική Συνέλευση ΚΙΝΗΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευση της ΚΙΝΗΣΗΣ θα αποτελείται από το σύνολο των μελών της ΚΙΝΗΣΗΣ.
 
· Διοικούσα Επιτροπή ΚΙΝΗΣΗΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΚΙΝΗΣΗΣ θα αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία, οι οποίοι θα εκλέγονται από το σύνολο των μελών της (αυτών που παρίστανται στην εκλογική διαδικασία).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ και να θέτουν υποψηφιότητα μόνο για μία από τις τρεις θέσεις. Το κάθε μέλος μπορεί να ψηφίζει μόνο έναν υποψήφιο για κάθε θέση.
 
· Εκλογικός Συνδυασμός
Ο Εκλογικός Συνδυασμός για την διεκδίκηση των Δημοτικών Εκλογών θα διαμορφώνεται, οκτώ μήνες πριν τις Δημοτικές Εκλογές, μετά από επιλογή των υποψηφίων από το σύνολο των μελών της ΚΙΝΗΣΗΣ (αυτών που παρίστανται στην εκλογική διαδικασία) με τον τρόπο που θα αποφασίζεται κάθε φορά από τα μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ, και ανάλογα με το Εκλογικό Σύστημα των Δημοτικών Εκλογών. Οι υποψήφιοι για το σχηματισμό του Εκλογικού Συνδυασμού πρέπει να είναι μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ.
Ο συνδυασμός που θα προκύπτει από την ΚΙΝΗΣΗ για τη διεκδίκηση των δημοτικών εκλογών θα λαμβάνει ονομασία – η οποία μπορεί να είναι διαφορετική κάθε φορά – και νομική μορφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 
· Προγραμματικός Σχεδιασμός
Οκτώ μήνες πριν από τις Δημοτικές Εκλογές, και πάντως πριν τη διαμόρφωση του Εκλογικού Συνδυασμού, θα συντάσσεται και θα εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της ΚΙΝΗΣΗΣ «Πενταετές Προγραμματικό Σχέδιο – ΠΠΣ», το οποίο θα παρουσιάζει ο Εκλογικός Συνδυασμός κατά την προεκλογική του εκστρατεία.
Υπεύθυνες για αυτό θα είναι οι «Θεματικές Ομάδες Εργασίας – ΘΟΕ», οι οποίες αποτελούνται από μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ, και τα οποία συμμετέχουν σε αυτές με συγκεκριμένη διάρθρωση και σχεδιάζουν το Πρόγραμμα του τομέα τους. Σε κάθε ΘΟΕ θα εκλέγεται ο «Τομεάρχης» με τον Αναπληρωτή του από τα μέλη της.
Ανεξαρτήτως αποτελέσματος των εκλογών, οι ΘΟΕ παραμένουν ενεργές και είναι υπεύθυνες για την τυχόν τροποποίηση του ΠΠΣ. Σε περίπτωση ανάδειξης της ΚΙΝΗΣΗΣ ως Αντιπολίτευσης, οι ΘΟΕ συνεχίζουν τη λειτουργία τους και υποβοηθούν του Δημοτικούς Συμβούλους της ΚΙΝΗΣΗΣ στον έλεγχο της Δημοτικής Αρχής, καθώς και στην υποβολή προτάσεων για τα μείζονα θέματα του Δήμου.
Εφαρμογή που εκπόνησαν και συνεργάζονται για την υλοποίησή του με τους αντίστοιχους θεματικούς αντιδημάρχους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σωστή εκτέλεση του.
 
Σε περίπτωση νίκης της ΚΙΝΗΣΗΣ στις Δημοτικές Εκλογές και ανάληψης της Διοίκησης του Δήμου, η Δημοτική Αρχή θα εφαρμόζει το ΠΠΣ, σε συνεργασία πάντα με τις ΘΟΕ.